فناوری های متن باز

فناوری های رایگان و متن باز و نقش آنها در تهیه نقشه های تحت وب

فناوریهای متن باز مجموعه نظریه هایی است که میتواند مباحث پیچیده و گاه احساسی را در جامعه فناوری برانگیزد. برای تعریف این اصطلاح، ابتدا باید در نظر داشت که توسعه …

بیشتر